El bosc d’origami de Jonathan Minchin

El “Bosc d’Origami” és el resultat de dos tallers d’activitats assumides i desenvolupades per un col·lectiu d’estudiants i professors de l’institut Pius Font i Quer de l’institut Lluís del Peguera, l’artista Jonathan Minchin i el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) El Forn de la Calç de Calders.

 

L’origen: Els tallers “Formar, reformar i transformar”

 

“Formar, reformar i transformar” una exercici de pensament i volum , partint de la natura i les seves estructures aquest jove creador fa pensar i cercar als joves mapes mentals , jocs de paraules on cada alumne ha d’experimentar fins formar una sèrie de components petits per tornar a treballar el tema escollit o paraula.

Els tallers “Formar, reformar i transformar” organitzats a les escoles s’han convertit en una sèrie de pensaments creatius i d’activitats productives. Conceptes singulars resumits en paraules seleccionades atentament, han donat inici al procés: fluïdesa, rigidesa, creixement, ritme, etc.

En primer lloc aquests termes van ser examinats primer a través d’exploracions purament verbals i van ser produïts mapes de paraules explosius que van amplificar les paraules-conceptes en unes branques laterals associatives.Contribuir a la fabrica del bosc de Origami és el resultat d’un altre exercici de conjugació i construcció generativa. Petits components triangulars de Origami amb formes d’ales van ser doblegats pels estudiants i artistes associats en gran quantitat i en manera industrial. Milers de components idèntics van ser reunits en forma d’espiral, en conjugacions linears, radials, circulars i ramificades. Aquestes són les cèl·lules i els cromosomes d’una eternitat de possibles estructures. L’eterna tradició japonesa de l’Origami i l’art de doblegar papers es fa generativa aquí, una evolució del paper a través d’aquesta manera particular de doblegar el paper de l’Origami.

El resultat final va ser exposat aquest 2012 al mes de maig al Centre Cultural El Casino de Manresa.

 

 

El ‘Bosc de Origami’ es el resultado de dos talleres de actividades asumidas y desarrolladas por un colectivo de estudiantes y profesores del instituto IES Pius Font i Quer del instituto IES Luis del Peguera, el artista Jonathan Minchin y el centro por el arte y la sostenibilidad; CACiS.

Los talleres ‘Formar, reformar y transformar’ organizados en las escuelas se han convertido en una serie de pensamientos creativos y de actividades productivas. Conceptos singulares resumidos en palabras seleccionadas atentamente, han dado inicio al proceso: fluidez, rigidez, crecimiento, ritmo. Etc. En primer lugar estos términos fueron examinados primero a través de exploraciones puramente verbales y fueron producidos mapas de palabras explosivos que amplificaron las palabras-conceptos en unas ramas laterales asociativas. En segundo lugar fueron utilizados unos ejercicios hechos con una marca sencilla de carboncillos como medios para explorar visualmente los mismos conceptos a través de patrones y expresiones. En conjunto desde estas marcas derivó un lenguaje de patrones que los grupos de jóvenes artistas pueden utilizar para representar los conceptos de base en dos dimensiones.

En una transformación final los patrones fueron hechos en forma tridimensional y las iteraciones y los componentes múltiples se organizaron para formar unas conjugaciones escultóricas. Estos objetos son expresiones de los conceptos de base y pueblan el bosque de Origami juntos al trabajo autodirigido por los estudiantes, desarrollado como una respuesta a los talleres “formar, reformar y transformar”.

Contribuir a la fabrica del bosque de Origami es el resultado de otro ejercicio de conjugación y construcción generativa. Pequeños componentes triangulares de Origami con formas de alas fueron doblados por los estudiantes y artistas asociados en gran cantidad y en manera industrial. Miles componentes idénticos fueron reunidos en forma de espiral, en conjugaciones lineares, radiales, circulares y ramificadas. Estas son las células y los cromosomas de una eternidad de posibles estructuras. La eterna tradición japonesa del Origami y el arte de doblar papeles se hace generativa aquí, una evolución del papel a través de esta manera particular de doblar el papel del Origami.

 

 

The ‘Bosc de Origami’ is the result of two workshop activities undertaken and developed by a collective of students and teachers from IES Pius Font i Quer and IES Luís del Peguera, the artist Jonathan Minchin and the centre of art and sustainability; CACiS.

The ‘Form, reform, transform’ workshops held at the schools began a series of creative thinking and productive activities. Single concepts encapsulated in carefully selected words initiated the process: fluidity, rigidity, growth, rhythm etc. These were taken first through purely verbal explorations and explosive word-maps were produced which amplified the concept-words into laterally associative pathways. A second step used simple mark making exercises in charcoal as the means to explore the same concepts visually, through pattern and expression. Together these marks derived a pattern language that groups of young artists could use to represent the base concepts in two dimensions.

In a final transformation the patterns were made three-dimensional and iterations and multiples of ‘components’ were arranged to form sculptural conjugations. These objects are expressions of the base concepts and populate the origami forest alongside the students’ self-directed work, developed as a response to the initial form transform reform workshops.

Contributing to the Fabric of the origami forest is the result of another exercise in conjugation and generative construction. Small triangular winged origami components were folded on mass and by the industry of the students and associated artists. Thousands of identical components have been brought together in spiral, lineal, radial, circular and branching conjugations. These are the cells and chromosomes of an eternity of possible structures. The lasting Japanese tradition of origami and of folding paper is made generative here, an evolution in paper through this particular fold of origami.

No Comments

Post A Comment